Δευτέρα 19 Ιουνίου 2006

Κράτος Πρόνοιας, Κοινωνική Προστασία και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Ανάλυση των εννοιών του κράτους πρόνοιας
 και της κοινωνικής προστασίας και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησηςΠεριεχόμενα

1.Η τυπολογία του κράτους πρόνοιας
2. Η κρίση του κράτους πρόνοιας
3. Η ανάλυση της έννοιας της κοινωνικής πολιτικής
4. Η ευρωπαϊκή αντίληψη περί κοινωνικής πολιτικής
5. Η ιστορική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
6. Η κοινωνική πρόνοια-εισαγωγή 
7. Οι επιμέρους διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής στην Ελληνική πραγματικότητα
7.1       Η κοινωνική ασφάλιση
7.2       Η κοινωνική πρόνοια
7.3         Η υγεία
8. Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλειας
8.1       Οι οργανωτικές αρχές της σύγχρονης κοινωνικής ασφάλειας
8.2       Πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλειας
8.3       Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας
9. Άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο από τους ΟΤΑ
9.1       Ο σύγχρονος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
9.2       Οι βασικές καινοτομίες του νέου ΔΚΚ και η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τους ΟΤΑ α’ βαθμού


1. Η τυπολογία του κράτους πρόνοιας

Οι έννοιες του κράτους πρόνοιας και της κοινωνικής πολιτικής είναι αλληλένδετες. Ωστόσο, για λόγους καλύτερης παρουσίασης των ζητημάτων που διαπραγματεύεται το παρόν κείμενο, η παρουσίασή τους θα γίνει σε διακριτά κεφάλαια.